Onderwijs en jeugdhulp

Onderwijs & Jeugdhulp, kleur bekennen in samenwerken

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende domeinen die veel en steeds vaker met elkaar te maken hebben, maar de betrokken professionals weten niet altijd hoe ze optimaal kunnen samenwerken. In het boek Onderwijs & Jeugdhulp wordt dieper ingegaan op deze samenwerking. De auteur, Anja Verwoerdt, heeft een achtergrond in zowel onderwijs als jeugdzorg. Zij vindt het van groot belang dat de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs actief en transparant is. '..want als leraar kun je het verschil maken', daarom is dat lijntje met de school vanuit jeugdhulp van groot belang. Dit boek kwam tot stand in samenwerking met onderwijskundige Tanja van Beukering. 

Investeren in samenwerking

De kernboodschap van het boek is dat de samenwerking tussen de domeinen goed moet lopen. Hierin valt echt te investeren. Anja heeft een aantal webinars gegeven waarin ze stap voor stap uitlegt hoe een goede samenwerking tot stand komt. In deze webinars vertelde zij dat een bepaalde klik niet uit de lucht komt vallen. Je moet hier zelf actief achteraangaan en je moet blijven reflecteren op de samenwerking zodat jij en degene waar je mee werkt een goed beeld krijgt van wat er beter kan en wat al goed gaat. Als gevolg van een verbeterde, interprofessionele, samenwerking kunnen de kinderen makkelijker geholpen worden op school. Zodra een jeugdhulpverlener ziet hoe de situatie is op school en ook kan zien waar en hoe het probleem zich voor doet, kan er veel meer gericht gewerkt worden aan een oplossing voor kinderen die het nodig hebben.

Motivatie
Motivatie voor interprofessioneel samenwerken gaat over de ‘drive’ van onderwijs- en jeugdhulp professionals om hierop in te zetten. Dit is afhankelijk van vragen die ze zichzelf stellen en overwegingen die ze hebben. Onderstaand volgt een samenvatting van motivationele belemmeringen die zich gedurende interprofessioneel samenwerken voordoen:

Succesfactoren voor een goede samenwerking

Anja geeft een aantal succesfactoren voor een goede (interprofessionele) samenwerking:

  • Overeenstemming: voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk dat er overeenstemming is over verantwoordelijkheden en dat het duidelijk is wie wat doet en waarom. Alle betrokkenen weten dan wat er van hen verwacht wordt. De start van de samenwerking is hiervoor een goed moment.
  • Transparant werken: het is belangrijk om te weten wat er gaande is in beide domeinen en het moet ook bespreekbaar zijn zodat er gekeken kan worden naar eventuele verbeteringen.
  • Realistische verwachtingen: beide domeinen moeten kunnen doen wat ervan verwacht wordt. Als iets niet realistisch is wordt het ook moeilijker te bespreken en kan een samenwerking belemmerd worden.
  • Vertrouwen: je moet geloven dat de ander zijn/haar werk goed zal doen. Met deze verwachtingen steun je de ander en haal je gelijk ook wat last van je eigen schouders af.In het boek gaat ze nog dieper in op dit soort factoren. Het zijn punten die makkelijk aangekaart kunnen worden en ook heel effectief zijn. Anja geeft ook voorbeelden vanuit haar eigen ervaringen en praktijkkennis voor succesvol interprofessioneel samenwerken.

Voor wie? 
Het boek is bedoeld voor professionals uit het onderwijs én voor professionals die actief zijn in de jeugdhulpverlening. In het onderwijs zijn dit leraren (docenten), mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedrags-specialisten en directies, maar ook schoolpsychologen, orthopedagogen en (school)maatschappelijk werkers. In de jeugdhulp zijn dit orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten, systeem- therapeuten, ouderbegeleiders, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pleeg- en jeugdzorg-werkers en pedagogisch medewerkers.

Handouts van de webinars

Podcast

Naast het boek en de webinars heeft Anja ook samen met Acco een podcast opgenomen. Hierin vertelt ze meer over haar boek en de functionaliteit ervan. Deze podcast is hier te beluisteren via alle streamingdiensten.

Download de poster van Onderwijs & Jeugdhulp

€ 0,- Gratis download

De poster met tips is via deze link te downloaden en te printen (handig om als A3 formaat op te hangen bij je werkplek!). Je ontvangt dan ook gelijk de Acco nieuwsbrief Onderwijs & Pedagogiek waarin je wordt geïnformeerd over nieuwe uitgaven en events.

Bekijk ook

Handboek Jeugdhulpverlening

Bestseller

Onderwijs voor de 21ste eeuw