Disclaimer

Alle informatie op deze website (daaronder worden begrepen ook alle sites behorende bij boeken en bijbehorende artikelen van ACCO uitgeverij B.V.), in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van ACCO uitgeverij B.V. als onderdeel van Acco Cvba Leuven, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

De informatie mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. De informatie op de websites behorende bij boeken en bijbehorende artikelen van acco uitgeverij B.V. mag worden gebruikt binnen de (onderwijs)instelling waaraan de gebruiker als professional, docent of student verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen (onderwijs)instelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACCO uitgeverij B.V.