Sociaal werk en mensenrechten

€ 31,95 
€ 31,95 

Bestseller 2 werkdagen

Samenvatting

Mensenrechten staan vandaag steeds vaker ter discussie. Ze moeten opboksen tegen maatschappelijke tendensen zoals de afbouw van de verzorgingsstaat, de voorwaardelijkheid van sociale grondrechten, zelfverantwoordelijkheid of vermarkting.

Diezelfde mensenrechten zijn echter een fundamentele bouwsteen voor het sociaal werk. Ondanks het belang van het thema voor het werkveld is er weinig inzicht in de manier waarop grondrechten vorm geven aan het sociaal werk. Er is ook weinig degelijk en praktijkgericht leermateriaal voor studenten en praktijkwerkers. Dit boek dicht de leemte.
Sociaal werk en mensenrechten laat zien hoe mensenrechten doorwerken in het sociaal werk.
Het reikt een handelingskader aan met handvatten om mensenrechten als hefboom voor sociaal werk in de praktijk om te zetten. Het boek bevat bovendien interviews, observaties en inspirerende, innoverende projecten.

De inzichten in dit leerboek zijn gebaseerd op twee jaar praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door de vakgroep sociaal werk van Hogeschool Gent, i.s.m. met de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van Universiteit Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Schreven mee aan dit boek: Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Hildegard Gobeyn, Nadine De Stercke en Rudi Roose.

SIEBREN NACHTERGAELE is sociaal-cultureel werker en sociaal agoog. Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk van de Hogeschool Gent, waar hij onderzoek verricht rond mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in relatie tot praktijken van samenlevingsopbouw en integrale zorgverlening. Hij is tevens actief als lesgever in de bacheloropleiding Sociaal Werk aan de HoGent.

DIDIER REYNAERT is lector Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent, waar hij deel uitmaakt van de onderzoeksgroep ‘Sociaal Werk en Mensenrechten’ en van het facultair Expertisecentrum E-QUAL. Hij is tevens gastdocent Kinderrechten in de opleiding Gezinswetenschappen van Odisee en docent Social Work Theory aan de masteropleiding sociaal werk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

RUDI ROOSE is als docent sociaal werk verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Hij doceert er onder andere jeugdbescherming en jeugdhulp, Maatschappelijke dienstverlening en Sociaal Werk Theorieën.