In balans

Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap

€ 39,15 
Extra's bij deze publicatie Downloads ›
€ 39,15 

Nieuw 2 werkdagen

Samenvatting

In balans. Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap biedt in 18 hoofdstukken een actueel, wetenschappelijk, Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste inzichten uit de vertaal- en tolkwetenschap. De eerste vijf hoofdstukken schetsen de verschillende gedaantes van een vertaler of tolk en gaan in op sleutelconcepten zoals equivalentie, vertaalverschuivingen, context en skopos. Ze brengen daarnaast de cruciale invloed van het vertaalbeleid op de eigenlijke vertaalproductie in kaart en tonen hoe vertalen in de loop van de geschiedenis een belangrijke impact heeft gehad op maatschappelijke en culturele veranderingen. In de overige 13 hoofdstukken komen verschillende deelaspecten van het vertalen en tolken aan bod, en wat het bijbehorende onderzoek daarnaar heeft opgeleverd.
Zo wordt onder meer ingegaan op het corpusgebaseerde vertaal- en tolkonderzoek, op censuur en manipulatie in vertalingen, op post-editing en machinevertaling, op terminologie in vertalingen, op audiovisuele vertaling, en op vertaalrevisie en -evaluatie. Dit boek is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in vertalen, talen en culturen en ook studenten talen en culturen in het hoger onderwijs vinden in dit boek een bevattelijke inleiding tot de ins en outs van vertalen en tolken, en de respectievelijke wetenschapsdomeinen. Aan dit boek werkten mee: Katalin Balogh, Henri Bloemen, Joke Daems, Gert De Sutter, Bart Defrancq, Isabelle Delaere, Lieven D’hulst, Carola Henn, Lieve Jooken, Koen Kerremans, Lieve Macken, Reine Meylaerts, Ton Naaijkens, Aline Remael, Isabelle S. Robert, Guy Rooryck, Heidi Salaets, Iris Schrijver, Winibert Segers, Anneleen Spiessens, Rita Temmerman, Evelien Tijtgat, Luc van Doorslaer, Piet Van Poucke, Sonia Vandepitte, Gudrun Vanderbauwhede, Lore Vandevoorde

GERT DE SUTTER is hoofddocent vertaalwetenschap en Nederlandse taalkunde aan de vakgroep
Vertalen, Tolken en Communicatie van Universiteit Gent. Hij is hoofd van de afdeling
Nederlands en coördinator van de onderzoeksgroep EQTIS – Empirical and Quantitative
Translation and Interpreting Studies. Hij doceert onder meer vertaalwetenschap en
taalnormering van het Nederlands in de bachelor Toegepaste taalkunde en vertaalrevisie
in de master Vertalen. Hij doet empirisch onderzoek naar de manier waarop talige variatie
in vertalingen sociaal en cognitief functioneert, vooral in vergelijking met niet-vertaalde
teksten. Hij is, samen met Isabelle Delaere en Marie-Aude Lefer, redacteur van het boek
'Empirical Translation Studies. New Methodological and Theoretical Traditions' dat in 2017
bij Mouton de Gruyter verscheen.

ISABELLE DELAERE is docent aan KU Leuven, waar ze de volgende opleidingsonderdelen verzorgt
op de campus Kortrijk: vertaal- en tolkwetenschap, tekstwetenschap, taal- en vertaaltechnologie
en tekstontwerp en -redactie. Ze is doctor in de vertaalwetenschap. In haar
proefschrift zocht ze aan de hand van een multivariate statistische techniek naar lexicale
verschillen tussen vertaald en niet-vertaald Belgisch Nederlands. Ze legt zich vooral toe
op corpusgebaseerd onderzoek om zo de invloed van factoren zoals genre en brontaal op
vertaald en niet-vertaald tekstmateriaal na te gaan. Daarnaast verricht ze onderzoek in het
domein van de toegepaste taalkunde in de bredere zin.

Docentexemplaar

Aan docenten in het hoger onderwijs stellen wij gratis beoordelingsexemplaren beschikbaar. 
Deze kunt je aanvragen via ons aanvraagformulier. 

Meer informatie en voorwaarden:

Docentexemplaar ›