Samenwerken tussen ouders en school tijdens thuisonderwijs

Samenwerken met ouders betekent meer dan hen informeren of informatie uitwisselen. Het betekent dat zij ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. Sinds we te maken hebben gekregen met thuisblijven en afstandsonderwijs, is de rol van de ouder flink veranderd. Het vraagt aan alle kanten van de driehoek (kind, ouder, school) om een groot aanpassingsvermogen. Juist nu is het belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven. Over de verwachtingen, de voortgang en het welbevinden van het kind.

 

Samen sterk: ouders en school! - Noëlle Pameijer​

Noëlle Pameijer, auteur van o.a. Handelingsgericht werken (HGW, het gele boek) schreef in 2012 een boek speciaal voor ouders ‘Samen Sterk: ouders en school!’. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van deze uitgave, want de onderwerpen zijn nog altijd actueel! Dit boek pleit voor een bundeling van krachten en biedt ouders een kader voor communicatie. Het geeft hen tips hoe op een positieve manier met leraren in gesprek te gaan en te blijven. Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Het bevat ook tips hoe met je kind over school te praten en hoe mee te denken bij een aanpak die past bij je dochter of zoon. Het doel van Samen sterk is dat ouders en school hetzelfde nastreven en dezelfde taal spreken, om zo beter te kunnen samenwerken. Samenwerken betekent meer dan elkaar informeren, dat is eenrichtingsverkeer. Het betekent dat je als ouder meedenkt en meedoet in het onderwijs aan je kind. Ouders en leraren praten daarbij zoveel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over of tegen elkaar. Tweerichtingsverkeer, vanuit respect voor elkaar. ‘Ik pleit voor een bundeling van krachten. Als ouder heb je invloed op het schoolsucces van je kind. Communicatie is daarbij hét sleutelwoord’, benadrukt Noëlle Pameijer.

‘Dit boek is voor ouders, omdat ouderbetrokkenheid nog altijd volop in de belangstelling staat. En dat is terecht, want kinderen gaan met meer plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school. Dat weten we uit onderzoek. Er is inmiddels al heel veel geschreven over ouders en school. Maar meestal vanuit het perspectief van de school: wat kunnen leraren doen om de betrokkenheid van ouders te vergroten?’

Tweerichtingsverkeer

Samenwerken betekent meer dan elkaar informeren, want dat is eenrichtingsverkeer. Het betekent dat ouders meedenken en meedoen in het onderwijs aan hun kind: tweerichtingsverkeer. Zowel leraren als ouders investeren hierin. Beiden zijn verantwoordelijk voor een prettige sfeer. Elkaar serieus nemen, goed luisteren, je in de ander verplaatsen, begrip tonen en wederzijds respect staan centraal, evenals openheid en gelijkwaardigheid. Dat is te merken aan taalgebruik en lichaamstaal.

Ouders en leraren zijn educatieve partners. Daarom praten ze zo veel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over of tegen elkaar. Daarbij geven tien aandachtspunten houvast, zowel voor ouders als voor leraren. Deze zijn een uitwerking van de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW, hoofdstuk 2). 

10 aandachtspunten voor ouders en leraren

  1. Ouders en leraren hebben een gemeenschappelijk belang.
  2. Eenieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid.
  3. Elk gesprek heeft duidelijke doelen.
  4. Positieve ontwikkelingen en zorgen komen aan bod.
  5. Het gedrag van een kind kan op school anders zijn dan thuis.
  6. Vanuit een analyse worden doelen geformuleerd.
  7. Onderwijsbehoeften van het kind en ondersteuningsbehoeften van zijn leraar en ouders zijn onderwerp van gesprek.
  8. Kinderen zijn betrokken bij de samenwerking.
  9. Een onderwijs- en begeleidingsroute biedt houvast.
  10. Leraren en ouders maken samen afspraken, noteren en evalueren ze.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Noëlle Pameijer.   

Constructief samenwerken: tien aandachtspunten

€ 0,- gratis download

Wil je, als ouder en/of als leerkracht meer lezen over constructief samenwerken? De (gratis) download, het volledige hoofdstuk 3 uit het boek Samen Sterk, gaat o.a. in op de rol van de ouders, gedrag en doelen. Je ontvangt de download wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief.

Bekijk ook

Bestseller

Kinderen zijn geen puppy’s