Aandacht- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren

Een kind heeft moeite om zich te concentreren, begrijpt de vraag verkeerd of maakt steeds dezelfde fout… werkhoudingsproblemen kunnen voorkomen bij alle kinderen en jongeren, maar komen in extreme mate voor bij AD(H)D-kinderen en kunnen ook voorkomen bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen.  Deze kinderen hebben niet het vermogen om uit zichzelf structuur te brengen in denken, werken, de hele omgeving en het leven. Structuur moet dus van buitenaf komen. Dat is een hele opgave voor de omgeving van het kind, die dus moet denken en handelen in de plaats van het kind. Hoe ga je daar als leerkracht (en als ouder) mee om? 
 

Methode met de vier beertjes
Het boek ‘Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren’ (Acco, 2018) biedt een overzicht van de typerende kenmerken van aandachts- en werkhoudingsproblemen aan de hand van de DSM-5-kenmerken.  
Voor de begeleiding van werkhoudingsproblemen bij kinderen baseren wij ons op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (bij veel leerkrachten en begeleiders bekend als ‘de methode met de vier beertjes’) die toegepast wordt bij kleuters, kinderen en jongeren. Deze methode helpt zowel het kind als de begeleider om stap voor stap het denkproces te ontwikkelen.

Probleemoplossing van Meichenbaum in 4 fasen

  1. de fase waarin het probleem geanalyseerd wordt;
  2. de fase waarin gezocht wordt naar een oplossingsstrategie;
  3. de fase waarin het vooropgestelde werkplan uitgevoerd wordt;
  4. de evaluatiefase.

Ouders van kinderen en jongeren met werkhoudingsproblemen vinden er tal van tips die zij kunnen toepassen tijdens bijvoorbeeld huiswerksituaties zoals nu het geval is. (Ortho)pedagogen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, klas- en zorgleerkrachten in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en ook ouders vinden in dit boek een handig instrument om kinderen en jongeren met aandachts- en werkhoudingsproblemen te begeleiden.

Ook interessant is de werkmap met oefenbladen van dezelfde auteur: Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren.

Download basisprincipes van een goede begeleiding

€ 0,- gratis download

In deze gratis download ontdek je de basisprincipes van de begeleiding van kinderen en jongeren met werkhoudings-problemen. De principes worden concreet gemaakt met voorbeelden en zijn gebaseerd op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum.

Bekijk ook

Werkmap Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren